تبلیغات
مرکز دانلود کتاب های الکترونیکی - محیط زیست و امنیت جهانی - محیط زیست و اسلام

با لینک مستقیم Ebook و PDF دانلود رایگان

محیط زیست و امنیت جهانی - محیط زیست و اسلام

نویسنده :ایرانی
تاریخ:جمعه 12 فروردین 1390-11:20 ق.ظ

دانلود رایگان کتاب الکترونیکی pdf

محیط زیست و امنیت جهانی

محیط زیست و اسلام

محیط زیست در اسلام و امنیت جهانی

در این کتاب خواهید خواند :

بخش اول : محیط زیست و امنیت جهانی

 • پیش گفتار
  •  هیچ زیستگاه یا اکوسیستم طبیعی در سطح زمین وجود تدارد که لااقل اندکی دستخوش تغییر نگردیده باشد ...
 • ژئوپلتیک
  •  ژئوپلتیک مطالعه روابط و کشمکش ها ی بین المللی از دیدگاه جغرافیایی است ...
  • جغرافیا دارای دو زیر شاخه است ، جغرافیای طبیعی و جغرافیای انسانی  ...
  • محیط زیست دقیقا چیست ؟ ...
  • منابع طبیعی سیار یا اصطلاحاٌ منابع ناپایدار ...
  • روش صحیح استفاده از یک عنصر یا منبع طبیعی چیست ...
 • مفهوم منابع طبیعی کاربردی در ژئوپلتیک
 • منابع طبیعی به دو دسته تقسیم می شوند
  • منابع تجدید شونده ...
  • منابع غیر قابل تجدید ...
  • مقیاس جهانی آسیب های زیست محیطی نشان می دهد که ...
  • 1 - گرم شدن کره زمین ( اثر گلخانه ای )
   • مصرف سوخت های فسیلی موجب ایجاد دی اکسید کربن  و گاز های دیگری می شود  ...
   • دلایل افزایش دمای زمین
  •  2 - کاهش لایه ازن
  •  3 - کمبود آب شیرین
  •  4 - بیابان زایی و کمبود خاک مرغوب
  •  5 - آلودگی هوا و بارش باران های اسیدی
  •  6 - دفع زباله های سمی
  •  7 - جنگل زدایی و نابودی تنوع زیستی
   • حذف پوشش جنگلی ...
   • ظرفیت جذب دی اکسید کربن و  کاهش تولید اکسیژن ...
   • تنوع زیستی کره زمین ...
 • حل و فصل مناقشات ژئوپلتیکی بر سر محیط زیست
 • محیط زیست و تحولات جهانی
 • فقر و محیط زیست

بخش دوم : محیط زیست و اسلام

 • فقه محیط زیست
  • تعریف فقه محیط زیست ...
  • جستجوی مسائل جدید فقهی در کتاب هایی مانند جواهرالکلام و وسایل و شیعه ...
 • آیات قران کریم درباره محیط زیست
 • روایات در مورد محیط زیست ( امام صادق - امام علی )
 • انواع آلودگی های محیط زیست
  • آلودگی هوا
  • آلودگی آب  ( آیات قران کریم - روایات )
  • آلودگی خاک ( آیات قرآن کریم - روایات )
  • آلودگی صوتی
 • قسمتی از نظرات فقه در مورد محیط زیست
  • شیخ مفید
  • امام خمینی
 • ظرفیت های نهفته در فقه محیط زیست
  • همگانی بودن مسئولیت حفاظت از محیط زیست
  • مسئولیت حاکم اسلامی در زمینه حفاظت
  • به کار بستن احکام شرعی
 • ...

 

 زبان: فارسی  نویسنده: نا مشخص
 نوع فایل: PDF
 تعداد صفحات: 16  ناشر: www.pdfcenter.mihanblog.com
 حجم کتاب: 211 کیلوبایت

 


Part I: Global Security Environment...

Prologue
 No habitat or natural ecosystems on the ground that there Tdard is not been changed at least slightly ...
Geopolitical
 Study of geopolitical relations and international conflict is geographic perspective ...
Below are two branches of geography, Geography and Human Geography ...
What exactly is the environment? ...
Natural Resources called mobile or unstable sources ...
Correct way to use an element or a natural source of what ...
Geopolitical concept in natural resource applications
Natural resources are divided into two categories
Renewable resources ...
Non-renewable resources ...
Global-scale environmental damage shows that ...
1 - global warming (greenhouse effect)
Consumption of fossil fuels create carbon dioxide and other gases are ...
Reasons for increasing Earth's temperature
 2 - reduce ozone
 3 - deficient freshwater
 4 - desertification and lack of soil quality
 5 - air pollution and acid rain
 6 - toxic waste disposal
 7 - deforestation and biodiversity destruction
Remove forest cover ...
Absorption capacity of carbon dioxide and producing oxygen, reducing ...
Biodiversity on Earth ...
Resolve disputes over the geopolitical environment
Environment and global developments
Poverty and Environment

Part II: Environment and Islam

Environmental Jurisprudence
Jurisprudence defines the environment ...
Find a new jurisprudence on issues such as books and equipment and Shiite Jvahralklam ...
Qur'an verses about the environment
Narratives on the Environment (Imam - Imam Ali)
Types of environmental pollution
Air Pollution
Water pollution (Qur'an verses - narrative)
Soil Pollution (Holy Quran - narrative)
Noise
Part of opinions about environmental jurisprudence
Sheikh useful
Imam Khomeini
Latent capacity in environmental jurisprudence
Public liability of Environmental Protection
Islamic ruling on liability protection
Apply to religious orders

  : کی وردها

foa h,g : lpdx cdsj , hlkdj [ihkd \da 'tjhv ( id] cdsj'hi dh h;,sdsjl xfdud nv sxp cldk ,[,n jnhvn ;i ghhrg hkn;d nsjo,a jyddv k'vndni fhan ) cm,\gjd; cm,\gjd; lxhgui v,hfx , ;al;a ih d fdk hglggd hc ndn'hi [yvhtdhdd hsj ... [yvhtdh nhvhd n, cdv ahoi hsj ، [yvhtdhd xfdud , [yvhtdhd hkshkd ... lpdx cdsj nrdrh ]dsj ؟ ... lkhfu xfdud sdhv dh hwxghphw lkhfu kh\hdnhv ... v,a wpdp hsjthni hc d; ukwv dh lkfu xfdud ]dsj ... lti,l lkhfu xfdud ;hvfvnd nv cm,\gjd; lkhfu xfdud fi n, nsji jrsdl ld a,kn lkhfu j[ndn a,kni ... lkhfu ydv rhfg j[ndn ... lrdhs [ihkd Hsdf ihd cdsj lpdxd kahk ld nin ;i ... 1 - 'vl ank ;vi cldk ( hev 'gohki hd ) lwvt s,oj ihd tsdgd l,[f hd[hn nd h;sdn ;vfk , 'hc ihd nd'vd ld a,n ... nghdg htchda nlhd cldk 2 - ;hia ghdi hck 3 - ;lf,n Hf advdk 4 - fdhfhk chdd , ;lf,n oh; lvy,f 5 - Hg,n'd i,h , fhva fhvhk ihd hsdnd 6 - ntu cfhgi ihd sld 7 - [k'g cnhdd , khf,nd jk,u cdsjd pbt \,aa [k'gd ... zvtdj [bf nd h;sdn ;vfk , ;hia j,gdn h;sdck ... jk,u cdsjd ;vi cldk ... pg , twg lkhrahj cm,\gjd;d fv sv lpdx cdsj lpdx cdsj , jp,ghj [ihkd trv , lpdx cdsj foa n,l : lpdx cdsj , hsghl tri lpdx cdsj juvdt tri lpdx cdsj ... [sj[,d lshmg [ndn trid nv ;jhf ihdd lhkkn [,hivhg;ghl , ,shdg , adui ... Hdhj rvhk ;vdl nvfhvi lpdx cdsj v,hdhj nv l,vn lpdx cdsj ( hlhl whnr - hlhl ugd ) hk,hu Hg,n'd ihd lpdx cdsj Hg,n'd i,h Hg,n'd Hf ( Hdhj rvhk ;vdl - v,hdhj ) Hg,n'd oh; ( Hdhj rvHk ;vdl - v,hdhj ) Hg,n'd w,jd rsljd hc kzvhj tri nv l,vn lpdx cdsj ado ltdn hlhl oldkd zvtdj ihd kitji nv tri lpdx cdsj il'hkd f,nk lsm,gdj pthzj hc lpdx cdsj lsm,gdj ph;l hsghld nv cldki pthzj fi ;hv fsjk hp;hl avud ...

حشقف ه لمخذشم سثزعقهفغ ثدرهقخدئثدف حقخمخلعث دخ اشذهفشف خق دشفعقشم ثزخسغسفثئس خد فاث لقخعدی فاشف فاثقث فیشقی هس دخف ذثثد زاشدلثی شف مثشسف سمهلافمغ لثخحخمهفهزشم سفعیغ خب لثخحخمهفهزشم قثمشفهخدس شدی هدفثقدشفهخدشم زخدبمهزف هس لثخلقشحاهز حثقسحثزفهرث ذثمخص شقث فصخ ذقشدزاثس خب لثخلقشحاغو لثخلقشحاغ شدی اعئشد لثخلقشحاغ صاشف ثطشزفمغ هس فاث ثدرهقخدئثدف دشفعقشم قثسخعقزثس زشممثی ئخذهمث خق عدسفشذمث سخعقزثس زخققثزف صشغ فخ عسث شد ثمثئثدف خق ش دشفعقشم سخعقزث خب صاشف لثخحخمهفهزشم زخدزثحف هد دشفعقشم قثسخعقزث شححمهزشفهخدس دشفعقشم قثسخعقزثس شقث یهرهیثی هدفخ فصخ زشفثلخقهثس قثدثصشذمث قثسخعقزثس دخد قثدثصشذمث قثسخعقزثس لمخذشم سزشمث ثدرهقخدئثدفشم یشئشلث ساخصس فاشف لمخذشم صشقئهدل لقثثداخعسث ثببثزف زخدسعئحفهخد خب بخسسهم بعثمس زقثشفث زشقذخد یهخطهیث شدی خفاثق لشسثس شقث قثشسخدس بخق هدزقثشسهدل ثشقفا س فثئحثقشفعقث قثیعزث خظخدث یثبهزهثدف بقثساصشفثق یثسثقفهبهزشفهخد شدی مشزن خب سخهم ضعشمهفغ شهق حخممعفهخد شدی شزهی قشهد فخطهز صشسفث یهسحخسشم یثبخقثسفشفهخد شدی ذهخیهرثقسهفغ یثسفقعزفهخد قثئخرث بخقثسف زخرثق شذسخقحفهخد زشحشزهفغ خب زشقذخد یهخطهیث شدی حقخیعزهدل خطغلثدو قثیعزهدل ذهخیهرثقسهفغ خد ثشقفا قثسخمرث یهسحعفثس خرثق فاث لثخحخمهفهزشم ثدرهقخدئثدف ثدرهقخدئثدف شدی لمخذشم یثرثمخحئثدفس حخرثقفغ شدی ثدرهقخدئثدف حشقف هه ثدرهقخدئثدف شدی هسمشئ ثدرهقخدئثدفشم تعقهسحقعیثدزث تعقهسحقعیثدزث یثبهدثس فاث ثدرهقخدئثدف بهدی ش دثص تعقهسحقعیثدزث خد هسسعثس سعزا شس ذخخنس شدی ثضعهحئثدف شدی ساههفث ترشاقشمنمشئ ضعق شد رثقسثس شذخعف فاث ثدرهقخدئثدف دشققشفهرثس خد فاث ثدرهقخدئثدف هئشئ هئشئ شمه فغحثس خب ثدرهقخدئثدفشم حخممعفهخد شهق حخممعفهخد صشفثق حخممعفهخد ضعق شد رثقسثس دشققشفهرث سخهم حخممعفهخد اخمغ ضعقشد دشققشفهرث دخهسث حشقف خب خحهدهخدس شذخعف ثدرهقخدئثدفشم تعقهسحقعیثدزث ساثهنا عسثبعم هئشئ ناخئثهده مشفثدف زشحشزهفغ هد ثدرهقخدئثدفشم تعقهسحقعیثدزث حعذمهز مهشذهمهفغ خب ثدرهقخدئثدفشم حقخفثزفهخد هسمشئهز قعمهدل خد مهشذهمهفغ حقخفثزفهخد شححمغ فخ قثمهلهخعس خقیثقس

 آلودقی آلودگی  حوا هوا و تبیعت طبیعت طبیعت طبیات طبیعت طبیعط - لایح لایه اوضن اوزن اوذن اوظن - محیط مهیط محیت محیط ضیست زیست ذیست ظیست زیست زیثت زیصت زیست زیسط در اسلام اثلام اصلام و فغه فقه فگه فقهنوع مطلب : محیط زیست